Avtal

Säljare
Vivall Internet Systems
Organisationsnummer: 969686-9057
Adress: Trollsjövägen 28
132 46 Saltsjö-Boo
Telefon: 0733-794489
E-post: info@bokadintid.se

Abbonenten nedan i avtalet är kunden som ansluter sig till bokningssystemet och accepterar villkoren nedan i detta avtal.

Avtalsvillkor

Gäller från och med detta avtal accepteras tills vidare.
Uppsägning av avtal skall för att vara giltig ske skriftligen.
Abonnemanget gäller tills vidare. Uppsägning kan ske tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast efter innevarande betalningsperiod.

Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar avtal mellan VIS och abonnent avseende Internet-tjänster .

Ansvar

Abonnenten ansvarar för att inloggningsuppgifter och lösenord skyddas på ett betryggande sätt, så att inte obehöriga kan ta del av det. Abonnenten förbinder sig att inte försöka göra intrång i de dataresurser som är kopplade till VIS eller Internet och att inte förstöra eller förvanska information.
Om abonnenten bryter mot ovanstående har VIS rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och stänga av abonnemanget. Ingen återbetalning eller kreditering av redan debiterade abonnemangsavgifter sker i detta fall.

Avgifter

Avgifter utgår i form av månadsavgift. Avgiftsändring kan endast träda i kraft i samband med ny tremånadsperiod. Avgiftsändringar skall aviseras senast tre månader i förväg.
Avgiften betalas förskottsvis. VIS har rätt till ersättning för betalningspåminnelse och inkassokrav samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Vid tekniskt fel hos VIS är VIS ansvar begränsat till abonnemangsavgiften för den tid olägenheten förekommit.

Force Majeure

VIS skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som VIS inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter skall bland annat anses arbetskonflikt, blixtnedslagning, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i extern teleförbindelse, allmän knapphet på transport, varor eller energi eller annan liknande omständighet.

Ansvarsbegränsning

VIS svarar inte för direkt eller indirekt skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, uteblivna leveranser av data eller intrång i abonnentens dataresurs eller omständigheter av liknande slag. Om abonnenten inte kan utnyttja beställd tjänst på grund av omständigheter som kan hänföras till abonnenten, skall detta inte befria honom från skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter

VIS förbehåller sig rätten att uppdatera systemet löpande och möjligheten att lägga till samt ta bort funktioner.
VIS förbehåller sig rätten att avsluta abbonemang med tre månaders notifiering.

VIS loggar alla inloggningar samt sparar IP adressen på alla som använder systemet och all olaglig verksamhet som försök att komma åt icke tillåtna uppgifter kommer polisanmälas.

Överlåtelse

Detta avtal får inte överlåtas utan den andra Partens föregående godkännande.

Tvist

Tvist, angående tolkning eller tillämpningen av avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållande skall avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans. Svensk rätt skall tillämpas. VIS skall vara fritt att ansöka om betalningsföreläggande för utfående av otvistig skuld.Bilaga A - personuppgiftsbiträdesavtal

Parter

VIS - Vivall Internet Systemes är genemot abbonenten personuppgiftsbiträde då abbonenten är personuppgiftsansvarig genemot sina kunder.
Denna bilaga avser personuppgiftsbiträdesavtal mellan bokningssystemet och abbonenten.

DEFINITIONER

SYFTE

Syftet med detta avtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifterna för Personuppgiftsansvariges räkning sker i enlighet med EU direktivet GDPR och enligt vad som överenskommits i detta avtal.

Åtaganden

Bokningssystemet använder inte abbonentens kunders personuppgifterna för egna ändamål.
Personuppgiftsbiträdet åtar sig att endast lämna ut personuppgifterna till de inom sin egen organisation som behöver tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

SÄKERHET

Bokningsystemet skall skydda kunduppgifterna efter bästa förmåga. Idag är kommunikatinen till bokningssystemet krypterad samt autentisering krävs för att komma åt kunduppgiferna i bokningssystemet.

UNDERLEVERANTÖRER

Bokningssystemet använder sig av 3e parts leverantörer för tjänster så som sms utskick, Epost. Bokningsystemet kan fritt välja 3e parts leveranterer för dessa typer av tjänster.
Personuppgiftsbiträdet får inte överföra personuppgifterna till tredje part annat än vid behov för bokningsystemet funkionalitet, såsom att namn skickas i e-post och sms, eller efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade skriftliga samtycke.
Bokningssystemet kan fritt välja underleverantörer för tjänser och funktionalitet som behövs för att bokningssystemet ska kunna leverera tjänster så som sms och mail utskick.
Abbonenten kan själv välja om dessa tjänster ska vara aktiverade.

RÄTTELSE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsbiträdet är inte anvarigt för felaktiga eller ofullständinga personuppgifter.
Bokningssystemet skall tillhandahålla tjänster till abbonenten så att personuppgifter kan raderas/anonymiseras.
Vid avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet, på begäran av Personuppgiftsansvarig, endast behandla personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen och åtar sig att radera/anonymisera personuppgifterna i samband med att abbonentens konto avslutas.

ÖVRIGT

Detta Personuppgiftsbiträdesavtal utgöra bilaga till ett av Parterna träffat huvudavtal. Vid händelse av motstridiga uppgifter har huvudavtalet företräde.